خرید ملک در دبی با 200 هزار درهم حتی قسطی -بدون بهره